Dla akcjonariuszy

 

 


Warszawa 12.112020

OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Spółki akcyjne

Rocznik 2020 → Numer 191/2020 (6081) z 30 września 2020 r. → Pozycja 62242

FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie

KRS 0000209124, REGON 012846667, NIP 1131880976

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-16 r.

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA
DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1400, pokój 116).

 


Warszawa 29.10.2020

OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Spółki akcyjne

Rocznik 2020 → Numer 191/2020 (6081) z 30 września 2020 r. → Pozycja 58700

FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie

KRS 0000209124, REGON 012846667, NIP 1131880976

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-16 r.

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA
DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1400, pokój 116).

 


Warszawa 15.10.2020

OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Spółki akcyjne

Rocznik 2020 → Numer 191/2020 (6081) z 30 września 2020 r. → Pozycja 54788

FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie

KRS 0000209124, REGON 012846667, NIP 1131880976

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-16 r.

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA
DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1400, pokój 116).

 


Warszawa 30.09.2020

OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Spółki akcyjne

Rocznik 2020 → Numer 191/2020 (6081) z 30 września 2020 r. → Pozycja 50547

FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie

KRS 0000209124, REGON 012846667, NIP 1131880976

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-16 r.

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA
DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1400, pokój 116).

 


Warszawa 29.09.2020

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul Siedlecka 47, 03-768 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, pokój 116)

 

Prezes Zarządu

Jerzy Krok


Warszawa, 2.09.2020

OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Spółki akcyjne

Rocznik 2020 → Numer 171/2020 (6061) z 2 września 2020 r. → Pozycja 44067

FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie

KRS 0000209124, REGON 012846667, NIP 1131880976

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-16 r.

Zarząd Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 września 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Siedleckiej 47, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2019 rok;
 8. b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok;
 9. c) udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok;
 10. d) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2019 rok;
 11. e) wyboru członków Rady Nadzorczej;
 12. f) podziału zysku za 2019 rok;
 13. g) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Spółki;
 14. h) zmiany Statutu Spółki.

Stosownie do wymogów art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje treść prawomocnych zmian w statucie Spółki:

Do § 32 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:

“wypłata dywidendy będzie następowała bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy”.

 1. Zamknięcie obrad.

Warszawa 25.08.2020 r.

 

DEMATERIALIZACJA AKCJI FABRYKI OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S. A.

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) wprowadza do polskiego porządku prawnego obowiązkową dematerializację akcji spółek nie będących spółkami publicznymi.

Powyższe oznacza zmianę dotychczasowej formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym oraz wprowadzenie pojęcia akcji rejestrowych. Dematerializacja zakłada istnienie elektronicznego rejestru akcjonariuszy, w którym ujawnione zostaną akcje rejestrowe. Rejestr akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną prowadzoną przez FOP AVIA S. A., będzie prowadzić podmiot wybrany z listy uprawnionych (mających licencję KNF) podmiotów do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Wyboru podmiotu dokona Walne Zgromadzenie Spółki w drodze Uchwały. Z wybranym podmiotem Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W dalszej kolejności, Spółka pięciokrotnie wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Złożenie dokumentów akcji, jest wymogiem koniecznym dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji w Spółce, akcjonariusz uzyska pisemne pokwitowanie złożenia dokumentu. Stosowne wezwania ukażą się na stronie internetowej Spółki, tj. www.avia.com.pl w zakładce „Dla Akcjonariuszy” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po zebraniu dokumentów akcji, Spółka przekaże odpowiednie informacje do podmiotu prowadzącego rejestr.

Dnia 01 marca 2021 utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

Prezes Zarządu

Jerzy Krok